👨‍💻 says i just read a january 2008 blog post of mine (sorry no url, i unposted it). parang hindi ako ang nag-sulat. hindi ko na siya kilala. 👉